WDC for Geophysics, Beijing(中国地球物理学科中心)
 
   

Staff Members


Guozhu Li
Phone: (86)-10-8299-8310 
 
Baiqi Ning
Phone: (86)-10-8299-8360 
 
Wenjie Sun
Phone: (86)-10-8299-8361 
 
Baoyuan Wu
Phone: (86)-10-6076-2950 
 
Xiqing Hao
Phone: (86)-10-6076-2950 
 
Laishun Li
Phone: (86)-457-282-6118 
 
Sipeng Yang
Phone: (86)-10-8299-8275 
 
Zhenbo Su
Phone: (86)-457-282-6118 
 
Zhaoguo Huang
Phone: (86)-898-8863-5898 
 
Xiukuan Zhao
Phone: (86)-10-8299-8360 
 
Lianhuan Hu
Phone: (86)-10-8299-8361 
 
Jianchang Zheng
Phone: (86)-10-8299-8275 
 
Haiyong Xie
Phone: (86)-10-8299-8360 
 
Shoumin Chang
Phone: (86)-10-6076-2950 
 
Zhi Wu
Phone: (86)-10-6076-2950 
 
Fengqin Li
Phone: (86)-27-8719-7797 
 
Min Yang
Phone: (86)-27-8719-7797